Prawo lokalowe

Kategoria: Inne

8Sprawy związane z udzielaniem kredytu załatwia ten oddział banku, na którego terenie działania realizowana jest budowa. Ponieważ prawo lokalowe nie dopuszcza posiadania przez jedną rodzinę więcej niż jednego mieszkania, kredytu nie mogą uzyskać osoby już posiadające dom, jeśli dom ten jest w dobrym stanie technicznym lub w stanie nadającym się do remontu. Natomiast osoby posiadające inne mieszkanie (kwaterunkowe, spółdzielcze, zakładowe) mogą ubiegać się o kredyt jedynie wtedy, gdy złożą oświadczenie o zrzeczeniu się, po wybudowaniu domu, prawa do posiadanego mieszkania. Kredyt na budowę domu przyznawany może być do wysokości 1,5 min zł niezależnie od tego, czy budowa realizowana jest indywidualnie czy w formach zorganizowanych (zespołowych, spółdzielczych). Oprocentowany jest w wysokości 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty kredytu (w ratach kwartalnych) wynosi 40 lat i rozpoczyna się w 3 lata od daty przyznania kredytu. Odroczenie spłaty kredytu na okres 5 lat może nastąpić tylko w przypadku młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Wymagane jest na ogół wykonanie stanu zerowego, tzn. zbudowanie fundamentów, ścian, piwnic i stropu nad piwnicami. W naszym przykładzie będą to nakłady w wysokości 374,3 tys. zł, to jest 16,3% ogółu kosztów. Ponieważ przepisy mówią o 20-procentowym początkowym wkładzie środków własnych inwestora, należy się liczyć w tym przypadku z koniecznością wykazania odpowiedniej ilości zakupionych i jeszcze nie wbudowanych materiałów lub udokumentowania innych poniesionych nakładów. Około połowy kosztów związanych z wykonawstwem pochłaniają materiały (ponadto w czasach kryzysu, koszt materiałów będzie jeszcze większy), natomiast koszt ich transportu dochodzić może do 15% ogółu kosztów. W tej grupie nakładów na ogół większych oszczędności zrobić się nie da, poza stosowaniem materiałów tańszych miejscowego pochodzenia i racjonalnym organizowaniem przewozów. Wiele zależy od inwencji samego inwestora, posiadanych przez niego informacji i umiejętności kalkulowania kosztów. Podobnie sprawa wygląda, jeśli idzie o usługi budowlane. Podstawowymi źródłami finansowania budowy domu jednorodzinnego są: środki własne inwestora, kredyt bankowy i pożyczki zakładów pracy. Ogólne zasady kredytowania budownictwa jednorodzinnego, obowiązujące od 1 stycznia 1983 r., zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe (Dziennik Ustaw z 1983 r., nr 1, poz. 4). Ponadto obowiązują inne, szczegółowe przepisy wydane na podstawie tego rozporządzenia. Osoby budujące indywidualnie korzystać mogą z czterech rodzajów kredytów: – na budowę domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych (jest to kredyt zasadniczy, długoterminowy), – na zakup działki budowlanej, – na uzbrojenie terenu, – na uzupełnienie wkładu własnego. Poniżej omówiono jedynie najistotniejsze postanowienia dotyczące warunków i trybu udzielania kredytu. Szczegółowe informacje uzyskać można w oddziałach Narodowego Banku Polskiego (dla ludności nierolniczej) lub w bankach spółdzielczych (dla ludności rolniczej i rzemieślników).

Tagi: , , , , , , ,