Wpisy zaznaczone tagiem ‘środki’

Decyzje

Kategoria: Inne

12Projekt domu wybieramy na miarę naszych potrzeb, uwzględniając jednocześnie nasze obecne środki pieniężne i przyszłe możliwości spłacana zadłużeń. W celu zapewnienia sobie najlepszych warunków kredytowania staramy się, aby nasza inwestycja mogła być zaliczona do budownictwa preferowanego. Brak działki może bardzo utrudnić realizację naszych planów, zwłaszcza gdy chcemy budować w dużym mieście. O sposobach nabycia działki mowa jest w rozdziale 3. Ceny działek kupowanych od osób prywatnych bywają na ogół bardzo wysokie, tańsze są natomiast działki, które otrzymać można od państwa w wieczyste użytkowanie. Przy deficycie tych działek większe szanse na uzyskanie terenów pod zabudowę mają inwestorzy indywidualni będący członkami zrzeszeń pomocy w budownictwie jednorodzinnym, społecznych komitetów budownictwa jednorodzinnego oraz członkowie zespołów pracowniczych i młodzieżowych. Zespoły pracownicze i młodzieżowe mogą być organizowane przez co najmniej 10 osób (na wsi 3 osoby) na podstawie umowy cywilno-prawnej. Rozsądek nakazywałby raczej drugie wyjście. Czy można jednak odradzać młodemu małżeństwu z perspektywą kilkunastoletniego oczekiwania na własne mieszkanie odrzucenie możliwości podjęcia budowy, jeśli są choćby niewielkie szanse na jej ukończenie? Wiele jest przykładów na to. że dysponując nawet skromnymi środkami można w pewnych sprzyjających okolicznościach, przy dużym zaangażowaniu pracy własnej i rodziny, a więc budując sposobem gospodarczym, stać się posiadaczem domu jednorodzinnego. Spróbujmy zatem rozważyć, jakie okoliczności mogą utrudniać budowę, a jakie jej sprzyjać oraz jak zwiększyć szansę na osiągnięcie postawionego celu, przy założeniu, że możliwości finansowe inwestora są ograniczone. Sprawa wygląda najprościej wówczas, gdy inwestor posiada odpowiednią, tzn. taką, na której można budować, działkę. W tym przypadku materiały i te roboty, których nie jesteśmy w stanie wykonać sami, finansujemy środkami pochodzącymi z kredytu i częściowo środkami własnymi, pozostałe zaś roboty wykonujemy we własnym zakresie.

Tagi: , , , , , ,

Etapy

Kategoria: Budowa, Inne

13Etapami tymi w naszym przypadku będą: określenie celu: czy, dlaczego i co (jaki dom) chcę budować, zbadanie zasobów i warunków potrzebnych do osiągnięcia celu i odpowiedź na pytanie: jakie mam możliwości rozpoczęcia i zakończenia budowy, zaplanowanie działań: kiedy, co i w jaki sposób powinienem w danych warunkach zrobić, aby dom zbudować, – przygotowanie zasobów i warunków, na przykład: zdobycie działki, załatwienie formalności związanych z budową, zgromadzenie niezbędnych środków finansowych i rzeczowych itp., i wreszcie – wykonanie domu zgodnie z powziętym planem. Decyzja o budowie powinna być w pełni świadoma. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w danych warunkach budowanie domu jest celowe i czy istnieje realna szansa osiągnięcia tego celu. Określić stopień prawdopodobieństwa sukcesu nie jest łatwo. Zazwyczaj mamy do wyboru dwie postawy: rozpoczynać budowę, jeśli rozpoczęcie jest możliwe, czy też rozpoczynać budowę, jeżeli zakończenie budowy jest zapewnione. Jest to jedno z podstawowych pytań, które stawia sobie każdy, kto planuje budowę własnego domu. Na tak ogólnie sformułowane pytanie trudno dać precyzyjną odpowiedź. Koszty poszczególnych budów różnią się bowiem między sobą tak bardzo, jak różnią się same domy i warunki, w których sąone realizowane. Najogólniej powiedzieć można, że wielkość nakładów w największym stopniu zależy od wielkości domu i od standardu jego wykończenia. Jednakże nawet dwa jednakowe, identycznie wykończone domki znacznie mogą różnić się poniesionymi nakładami pieniężnymi. Składa się na to szereg przyczyn: zmienne w czasie i zależne od lokalnych warunków ceny materiałów oraz usług budowlanych i transportowych, różny udział robocizny własnej inwestora, czas trwania, sposób i poziom organizacji budowy itp. Planując budowę, zawsze należy liczyć się z koniecznością wydatkowania znacznych kwot pieniężnych. O wielkości tych wydatków może nas w przybliżeniu zorientować informacja, że na przykład w 1983 r. przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego kształtował się w granicach 25-30 tys. zł.

Tagi: , , , , , , ,